49% (Barley Malt) Rye Whiskey

Tasting Notes:
Malt, chocolate, rye spice finish

Aroma:
Malt-dominated sweetness, with hints of rye spice.

Mash Bill for Rye Whiskey (49% Barley Malt)

Rye: 51%

Barley Malt: 49%